حسن ظن و اعتماد

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 7. نشاط و مهرورزی
کسی که عینک خوش‌بینی به چشم می‌زند از همه چیز لذت می‌برد و همه‌چیز را خوب و زیبا می‌بیند. خوشا به حال کسی که دائماً خوش‌بین باشد.

از عوامل دیگری که باعث نشاط است حسن ظن نسبت به دیگران و اعتماد به مخلوق خداست. حمل به صحّت که یکی از دستورات دیانت اسلام است جنبه عملی این حسن ظن است. همه چیز را بایستی حمل به صحّت کرد تا آنجا که خلاف آن به طور قطع بر انسان ثابت شود. ممکن است کسانی باشند که برعکس این روش رفتار کنند و حمل به عدم صحّت نمایند یعنی به همه چیز بدبین و بی‌اعتماد باشند.