گناه بزرگ

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 7. نشاط و مهرورزی

آیا فکر نمی‌کنید که روی ترش کردن و اخم نمودن و قیافه محزون به خود گرفتن، دوری کردن از مردم و از معاشرت‌ها، بدبینی و سوء ظن نسبت به دیگران گناه محسوب می‌شود. مگر نشنیده‌اید که « افسرده‌دل افسرده کند انجمنی را » و حزن و غم و ترشرویی مسری است و یک محیط غصه و ناراحتی را ایجاد می‌کند. آیا کسی که این عمل را انجام می‌دهد جز این است که به بندگان خدا ظلم کرده و گناه بزرگ مرتکب شده است؟