مقام دین در ترقی

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

از سوی دیگر دین که با حکومت اخلاق و انسانیت و وجدان و برقراری مهر و مودّت و محبت بین افراد بشر و ایجاد صلح و صفا و وداد و جلوگیری از جنگ و نزاع و اختلاف در بین افراد بشر است، باعث ترقی و تعالی خواهد شد. زیرا هم‌آهنگی و وحدت بین جوامع بشری ایجاد می‌کند و یک محیط صلح و محبت به وجود می‌آورد که در سایه آن همکاری نزدیک و فوق‌العاده به وجود خواهد آمد و در سایه این همکاری دانش‌ها توسعه خواهد گرفت و به علت مشورت‌ها و کنفرانس‌ها و سمینارها، همکاری‌های علمی، روابط دانشی که در زیر لوای مهر و مودّت ایمانی صورت می‌گیرد در هر زمینه از دانش پیشرفت حاصل خواهد شد و نوع بشر راه ترقی و تعالی را خواهد پیمود.