خودداری از افراط

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

در این صورت بشر از دانش سوء استفاده نخواهد کرد و به جای اینکه سرمایه و کوشش و وقت خود را صرف سلاح‌هایی کند که نتیجه آن از بین بردن نوع بشر است، وسایل رفاه و آسایش و سعادت آدمیان را فراهم خواهد نمود و تمام محصول عظیم دانش وی صرف خوشبختی نوع بشرخواهد شد.