روش‌های خرافی

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

شخص نادان نه تنها دین صحیح ندارد بکه دین را نمی‌تواند نگاه دارد. برای مثال می‌توان پاره‌ای از روستاییان و کوه‌نشینان و افراد قبایل و صحاری را در جهان در نظر گرفت که یا دین صحیح ندارند و اگر داشته باشند آمیخته با خرافات است. نه قواعد طهارت و نظافت را رعایت می‌کنند و نه دستور بهداشت و سلامت را. نه عبادات را درست انجام می‌دهند و نه به اصول و معتقدات اساسی دین پای‌بندند و نه چنان که باید به دستورات آن عمل می‌کنند و نه با اصول صحی و بهداشتی و تمدن متجدّدین عمل می‌نمایند. به اصول اخلاقی پای‌بندی ندارند و برای منافع خود حاضرند منافع دیگران را زیرپا کنند و انواع وسایل دغل را که به فکرشان برسد به کار می‌برند و وجدان را که وابسته به دین و دانش است رعایت نمی‌کنند.

روستاییان و کوه‌نشینان و افراد قبایل و صحاری دینشان آمیخته با خرافات است. (در عکس بالا یکی از قبایل آمازونی برزیل را مشاهده می نمائید.)