توسعه خرافات

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

این است که دیده می‌شود در دنیای امروز یک امر کوچک که چندان ارزش و مقامی در امور اعتقادی بشر ندارد به صورت یک مسأله بزرگ دینی در مغزها وارد شده حالت خرافات پیدا می‌کند و هوس و تمایل فطری مردمان آن را بزرگ می‌نماید، دنبال آن می‌روند، اصرار در آن می‌کنند و آن قدر از این قبیل امور پیروی می‌نمایند که اصل دین از نظر دور می‌ماند. این است علت شیوع خرافات در جامعه‌ها و در واقع و حقیقت یکی از مهمترین علل توسعه خرافات در دنیا کمبود دانش و تفکر نکردن است.