دین بی‌دانش

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

و اما دین واقعی بدون دانش امکان ندارد چنان که قرآن مجید می‌فرماید لازمه یک بشر کسب علم و دین هردو با یکدیگر است و مقام علم را بالاتر از دین دانسته : «الذین اوتوالعلم ولایمان» (آن هایی که دانش و ایمان به آن ها اعطا شده است (الروم، 56). دین بی‌دانش متصور نیست به همین لحاظ علم همپایه بلکه بالاتر از دین نام برده شده است. هرگاه مردی کورکورانه به خیال تمسّک به دین باشد بدون اینکه به علم توجه کند چون ایمان او توأم با معرفت نیست چندان مفید به نظر نمی‌رسد. مگر نشنیده‌اید که برخی متدینین مسلمان شیعه در حق دوستان خود دعا می‌کنند: «خداوند زیارت بامعرفت نصیبت کند» مقصود این است که معرفت که راهی به سوی دانش است لازمه اعمال دین است.