دانش‌های منحرف

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

همچنین اگر کسی آراسته به علم اخلاق نباشد و از دانش دانشمندان در راه تقلب، دزدی، حیله‌گری، سودجویی، فریب دادن مردم، مال مردم‌خوری، کلاه گذاری و سوءاستفاده از دیگران استفاده کند بسیار نابجا و خلاف است. اگر شخصی به کمک دانش، کوشش خود را در راه آزار ‌همنوعان به هر طریق که باشد خواه انفرادی خواه اجتماعی مصرف کند یا نفعی برای خود در نظر گیرد که در آن نفع، ضرر سایرین منظور باشد و برای این کار از دانش دیگران استفاده کند مسلماً عمل زیان‌بخشی انجام داده است و ناصواب است. این بود زیان‌های دانش بدون دین به طور موجز.