نادانی چه اثری دارد

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 5. وجوب دانش‌آموزی

در مقابل این قدر و ارزشی که دانشمند دارد نادانی کدام قدر را دارد؟ هیچ. تاحال نام کدام نادان در تاریخ باقی مانده. کدام نادان در زمان خود و زمان بعد از خود مشهور شده است و کدام مرد جاهلی شاخص و مورد تقلید گردیده. فکر کنید و بگویید.