امیدهای واهی

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 5. وجوب دانش‌آموزی

برعکس همان‌طورکه ترس‌های واهی، نادان را از استفاده بردن از مزایای حیات باز می‌دارد امیدهای واهی نیز در او هست که او را وارد وادی‌های نامناسب می‌کند و مبتلا می‌سازد و در اثر این وضع از استفاده از سایر چیزهایی که مناسب اوست بازمی‌دارد. این را هم در مثلی روشن کنم؛ مثلاً به یک طفل اختیار بدهند که از یک مدرسه و گردش در بیابان هرکدام را که متمایل است به طرف آن برود، بدیهی است که صلاح طفل در آن است که به مدرسه برود و با شرایط صحیح و معتدل درس بخواند.