عشق لازم است

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 5. وجوب دانش‌آموزی

معنی عشق درجای دیگر همین کتاب بیان خواهد شد. عشق توجه و علاقه و اشتیاق و تمرین و پیگیری و مداومت در اکتساب است. برای اینکه به سعادت برسید لازم است عاشق کسب علم و فضیلت ربّانی باشید. علمی که شرافت آن بیشتر از همه علوم است همین علوم ربّانی است که از اسرار آفرینش سخن می‌گوید. فضیلت از آن کسانی است که خداوند آن ها را واسطه کسب فیض نموده و علوم ربّانی از طریق آن ها به ما می‌رسد. بشر برای یافتن سعادت بایستی در خود عشق کسب این فضیلت را به وجود آورد تا سعادتمند گردد.