تحول در دانش

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 4. نور دانش

اینک این سخن مهم را بشنوید: می‌گویم توفیق یافتن بشر به اطلاع صحیح و درست از قوانین آفرینش و طرح کلی مکانیسم و دینامیسم عالم چشم و گوش و مغز و فکر او را برای ورود در دانش‌های جزیی و فرعی نیز باز می‌کند. اگر چنین دانش کلی را که حکمت نوین است بیاموزد خیلی بهتر می‌تواند در علوم مربوط به خود روشن شود. حال او مثل نقاش و لوله‌کش و سیم کش و بنّایی است که از نقشه کلی خانه آگاه باشند. حال کسی که از این معلومات بی‌خبر باشد مانند کسانی است که از طرح کلی خبر ندارند. چنین کسی مسلماً مانند آنکه از قواعد اصلی و کلی مطّلع است نمی‌باشد.

می‌گویم که حکمت نوین که اصول کلی اسرار آفرینش را بیان می‌دارد جهانیان را در هر رشته و هر شعبه از علوم و دانش‌ها که بدان بپردازند بینا و روشن می‌سازد. آیا بهتر از این می‌توان توضیح داد؟