اگر طرح کلی نباشد

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 4. نور دانش

اگر طرح کلی یک ساختمان در دست نباشد و اشخاص فقط به جزئیات و فروع مشغول شوند، کار آن ها چندان کامل نخواهد بود. این نوع عمل تفاوت بسیار دارد با آن کسی که از طرح و نقشه کلی آگاه باشد آن وقت به دقت و موشکافی و بررسی و مطالعه جزئیات بپردازد.