کشف اسرار طبیعت

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 4. نور دانش

عملی که این افراد دانشمند و شریف انجام می‌دهند، کشف اسرار و رموز طبیعت است یعنی قوا و آثاری که در طبیعت هست و ماهیت و مورد استفاده آن ها بر بشر پوشیده می‌باشد، برحسب مشیّت الهی و برحسب تقدیر و سرنوشت در مواقعی که صلاح بشریت است، این رموز بر دانشمندان مکشوف و مورد استفاده قرار می‌گیرد و به این ترتیب دانش‌های جدیدی در اختیار بشر گذارده می‌شود. چنانکه گفته شد این قوانین و قواعد همیشه در دنیا هست و دانشمند مکتشف و مخترع چیز جدیدی به وجود نمی‌آورد، بلکه به نوبت و در زمان معین و برحسب صلاح و تقدیر و مشیّت الهی قواعد و رموز کم‌کم کشف و مورد استفاده بشر قرار می‌گیرد.