حکمت به اسرار آفرینش

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 4. نور دانش

و اما حکمت به اسرار آفرینش و حکمت صحیح و آگاهی به قواعد اساسی و کلی انسان را مانند همان شخص که آشنا به مکانیک است مجهز می‌سازد تا بتواند به اسرار کارخانه خلقت وارد باشد و با آگاهی و آشنایی و معرفت به این دستگاه عظیم بنگرد. کدام بهتراست؟ آیا با ما موافق نیستید که آموزش این علم شریف و بزرگ برای همه واجب است؟