نتیجه این تشابه

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 4. نور دانش
نباتات از راه زمین و خاک و آب و اشعۀ خورشید و انوار روز و سیاله‌ها و گازهایی که در جو وجود دارد عناصر مختلفه کرات آسمانی را به سوی خود می‌کشند و عناصر مختلفی را که گرفته‌اند به انسان انتقال می‌دهند

این نقشه واحد و تشابه که در نظر حکمت نوین امری مسلم و روشن و بدون چون و چرا است، نتیجه‌اش این است که کار را برای آموزش آسان می‌کنند. به این لحاظ حکمت نوین عقیده دارد که وقتی افراد بشر قواعد کلی و اساسی عالم آفرینش را آموختند معلوماتی کسب می‌کنند که می‌تواند به فهم جزئیات هم به آن ها کمک کند و در واقع چشمشان برای فهم و درک این کارخانه عظیم باز می‌گردد.