نقشۀ واحد

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 4. نور دانش

به علاوه حکمت نوین به ما رمز عظیم دیگری را هم می‌آموزد که بسیار ارزنده و مهم است و آن این است که در سراسر عالم به این عظمت نقشه‌های واحد و متشابهی به کار رفته است. به عنوان مثال می‌گویم همان قاعده‌ای که در گردش کرات آسمانی و منظومه‌های شمسی عالم حکمفرما است در اتم هم که میلیارد میلیارد میلیارد مرتبه از آن کوچک‌تر است جاری است. یا همان سازمانی که در بدن یک انسان قواعد کلی را تشکیل می‌دهد، در کرات هم هست و در منظومه‌ها و کهکشان‌ها هم وجود دارد.