اطلاع از کار کارخانه

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 4. نور دانش

ما وقتی در کارخانه‌ای ناچار به کار هستیم لازم است تا حدودی از طرز کلی کارخانه اطلاع حاصل کنیم تا زندگی ما شیرین‌تر و کار ما در کارخانه مؤثرتر و خیال ما در آنجا راحت‌تر و تکلیف ما روشن‌تر باشد. جایی که در یک کارخانه چنین است به طریق اولی ما که در این کارخانه عظیم عالم زندگی می‌کنیم و خودمان هم جزیی از آن کارخانه هستیم لازم است که اطلاعات اساسی راجع به طرز کار این کارخانه آفرینش، هدف آن، کلیات آن، انگیزه‌های آن و قواعد کلی آن داشته باشیم.