تقسیم شغل

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 4. نور دانش

به همین دلیل است که اگر بنا شود یک نفر از افراد هم قصاب باشد و هم عطّار و هم نانوا و هم خواربارفروش و هم سلمانی و هم... نظم جامعه به هم می‌خورد و این تقسیم شغلی که اکنون مدار اجتماعات بشری بر روی آن می‌گردد و به خاطر نظم جوامع به وجود آمده و سبب شده که بشر را یک موجود مدنی و اجتماعی می‌خوانند به کلی از بین خواهد رفت و یک اوضاع آشفته به وجود می‌آید که اصلاً ممکن نیست صورت عمل به خود گیرد.