چیزی مانع آن نمی‌تواند بشود

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 3. مرحله سوم: کسب علم

هیچ نیرویی در عالم نمی‌تواند مانع افاضه و تابیدن آن شود و هیچ قدرتی قادر نیست مسیر آن را متوقف کند چنان که دیدید با وجود موانعی که در قرون وسطی برای ابراز علم و نظرات جدید پیدا شد این نظرات اظهار و ابراز گردید هرچند گویندگان آن ها در خطر قتل، شکنجه، فقر، ممانعت و حبس قرار گرفتند و هر سدّی در مقابل آن ها بنا کردند، مانع از ابراز دانششان نگردید. زیرا جریان دانش چون سیل نیرومندی هر سد را خراب کرده و به پیشروی خود ادامه می‌دهد.