راه‌ها مختلف است

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 3. مرحله سوم: کسب علم

راه کسب هر دانشی تقریباً به درجات مختلف خاص آن دانش است با در نظر گرفتن استعداد و سرشت قدرت مغزی که خداوند تبارک و تعالی در هر فردی به وضعی خاص به ودیعت نهاده است. یک دانش است که فقط با تعقل و تفکر کسب می‌شود. دانش دیگر با حفظ کردن ذخیره می‌گردد. دانش دیگر با محاسبه به دست می‌آید، علم دیگر در نتیجه آمارگیری حاصل می‌گردد، علم دیگر با تجربه و آزمایش شیمیایی، فیزیکی، طبیعی، زیست‌شناسی به دست می‌آید و علم دیگر از راه مشاهده در میکروسکوپ و علم دیگر از مشاهده و ملاحظه تلسکوپ یا استنباط از امواج رادیو تلسکوپ حاصل می‌گردد.