راه افزایش دانش

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 1- مرحله اول: تماس با دانش

حالا که افزایش دانش هم وظیفه و هم عبادت است (بسیاری دلایل قرآنی و دینی دیگر از کتاب‌های مختلف ادیان بر این حقیقت موجود است که به خاطر احتراز از تطویل سخن صرف نظر می‌کنم) تنها راهش این است که سخنان و مطالب دیگران و آنچه را که غیر از مطلب دانسته شده قبلی است بشنویم و بررسی کنیم و آنچه را خوب است بپذیریم و آن را بر دانش خود اضافه کنیم. این است معنای سخنی که در بالا گفته شد.