لازمه کسب حق و ادب

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 1- مرحله اول: تماس با دانش

هم ادب، خاموشی در این مورد را ایجاب می‌کند و هم کسب حقیقت لازمه‌اش آن است که در این راه خاموشی اختیار کنی تا امکان توجه و تمرکز فکر و شنیدن سخن برایت فراهم باشد و آنگاه که سخن را شنیدی بتوانی آن را در معیار و میزان خرد و علم بسنجی. پس ‌ای برادر از تو می‌خواهم اندکی خاموش باشی، با بی‌طرفی ولی دقت و توجه و تدبّر و تعمّق این سخن را بخوانی. امید که از آن بهره‌ها برگیری.