نه گفتار آموزنده

گلهای راهنمایی جلد اول

اگر بشر همین مطلب را در نظر بگیرد برای سعادت او در جهان کافی است.