2. بیماری جامعه

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل ششم: داروی دردها

برای چه بیمار از دارو استفاده می‌کند؟ برای اینکه تن خود را ازچنگ بیماری رها سازد.

پس هرگاه در راه حق کسی را نیاز به دارو است بایستی از گناهان خویش نادم شده و از یاد حق غافل نباشد و مانند بیماری که احتیاج به دارو دارد به طبیب رجوع نماید. این است دارویی که به لطف حق در معرض استفاده جامعه قرار داده شد. باشد که روشنان و حقیقت‌جویان را سودمند افتد.