8. مسئله حساب چیست؟

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل پنجم: در قید ابتدا و انتها

حساب پاداش و جزای انسان در عالم دیگر همانطورکه قرآن مجید و همه ادیان قائلند کاملاً درست و صحیح است و حقیقت آن همین است که اکنون گفته می‌شود.

انسان از سه نیروی جسم و پریسپری و روح تشکیل شده و نیروی دوم که نام آن پریسپری یا قالب مثالی است درواقع سایه‌ای از جسم است که پس از جدا شدن جسم از روح به همراه روح باقی می‌ماند و زندگی بعدی انسان را تشکیل می‌دهد.

درست مانند فیلم سینما که از منظره‌ای فیلم بردارند که تمام جزئیات آن محفوظ است و بعداً آن فیلم را هرچند بارکه بخواهند می‌توانند نمایش دهند، تمام حالات زندگی انسان توسط پریسپری فیلم‌برداری می‌شود و محفوظ است و ذرّه‌ای ازآن نیست که مخفی بماند. تمام اعمال و رفتار انسان با این فیلم سینمایی محفوظ و ضبط شده و در بایگانی عالم باقی می‌ماند و هر وقت خواست پروردگار است نمایش داده می‌شود.

به همین لحاظ است که هنگام مرگ در نظر برخی مردم تمام حالات زندگی آن ها مثل فیلم سینما به سرعت در نظرشان نمایش داده می‌شود و وقایع بسیار قدیم و فراموش شده با تمام جزئیات احیا می‌گردد.

حافظه نیز بخشی از همین بایگانی پریسپری (قالب مثالی) است که با کمک سلول‌های مغز در نظر انسان مجسّم می‌گردد و آدمی باتوجه به وقایع می‌تواند تمام جزئیات آن را مثل فیلم در مغزش مجسّم کند و به یاد آورد.