2. آخر هم ندارد

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل پنجم: در قید ابتدا و انتها

همین اشخاص برای عالم نیز آخری قرار می‌دهند. عجیب است چیزی که اولش را نتوانسته‌اند پیدا کنند پس چگونه برای آن آخر قائل می‌شوند؟ می‌پرسم شما که نتوانستید برای عالم به طور یقین ابتدا تعیین نمایید پس آخر آن را چطور معین کرده‌اید؟

مسلّم بدانید که آخری هم به آن ترتیب که تصور می‌کنند ندارد زیرا اگرگفتیم آخر به منزله آن است که عالم تمام شده و خدایی که خلاق عالم است بدون داشتن عالم چه خواهد کرد و چگونه خدایی او تجلّی می‌کند و چه کسی باید او را بشناسد؟ خداوند با مخلوق شناخته می‌شود و خدای بی‌مخلوق مفهوم ندارد. پس اگرگفتیم آخر یعنی همه چیز تمام می‌شود در صورتی که چنین چیزی نخواهد بود، زیرا این امر مخالف و مغایر عقل خداپرستان است.