7. تفاوت ادراک

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل چهارم: دستورجامع زندگانی

چون مغز افراد مختلف و نحوه درک در اشخاص به درجات تفاوت می‌کند ممکن است برخی کسان این سخنان را با دیده قبول و توجه بنگرند و برخی دیگر به چشم حقارت بدان نظرکنند مختارند.

اینها بود سخنانی از وحدت که به طور ایجاز و اجمال و کلماتی چند بیان شد. می‌خواهی قبول کن و می‌خواهی نکن. گفته شد و اصراری هم نیست. گفتن آن ها خود وظیفه‌ای بود. اکنون شما هرچه وجدان و عقل می‌گوید همان را پیروی فرمایید.