6. پیوند دل‌ها

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل چهارم: دستورجامع زندگانی

باید دل‌ها به هم پیوند شود نه اینکه با نفاق و تیرگی و کینه از یکدیگر جدا گردد. دخالت در کار دیگران کردن و خودخواهی و همه چیز را برای خود خواستن ایجاد اختلافات و جدایی می‌کند. بایستی نوع بشر را دوست داشت، و با خویشان محبت کرد. همسایه را محترم شمرد و تا آنجا که از دست برمی‌آید از نیکویی دریغ ننمود.

از نفاق و عداوت چه حاصلی جز درد و رنج و غم پدید خواهد آمد؟ برعکس از صلح و صفا و پاکی و حسن نیّت و خیرخواهی چه گلستان درخشنده و تابنده‌ای در محیط زندگی ایجاد می‌شود. آیا بهتر نیست به جای اینکه در فکر لطمه زدن و فریب دادن و دست‌اندازی به دیگران باشیم، بکوشیم آن ها را در شادی و مزایای حیات که خود از آن برخورداریم شریک سازیم و خیر و خوبی را برای همه بخواهیم و سعی کنیم درد را تا آنجا که می‌توانیم از زندگی دیگران برداریم؟