3. بهشت جهان

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل چهارم: دستورجامع زندگانی

پس ‌ای شنونده و خواننده عزیز، دستورات جامع زندگی دنیوی به خواست خداوند در اختیار تو قرار گرفته و درواقع بهشتی از لطف الهی به تو تحویل گردیده است. اگر خوب تفکر کنی و از رهنمایی خرد خویش استفاده نمایی و غفلت در کار روا نداری مسلّم بدان که زندگیت در این جهان چون بهشت خواهد شد.