4. آزادی از قید

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل سوم: فایده کسب معرفت

این نشاط از چه بود و چه چیزی سبب گردید که آن چنان مسرّتی پدید آمد؟ علت همان رفع تیرگی‌ها و پوشش‌های گوهر و تجلّی آن بوده است و بس. زیرا پس از آگاهی از حقیقت یکایک پوسته‌ها و پوشش‌ها و لفّافه‌هایی که مانع از دیدن نور حق است به کنار رفت و همانطورکه انتظار می‌رفت گوهر حقیقت در مقابل دیدگان شادمان تجلّی کرد و نور آن سراپای وجود را فرا گرفت. چگونه می‌توانستیم شادمان نباشیم؟