6. نفع گیرندگان

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل دوم: انعکاس معرفت الهی به جهانیان

گفته شدکه آیینه وظیفه دارد نوری را که گرفته منعکس کند. این کار برای چیست؟ مگر به نفع گیرندگان نیست؟ نور خورشید وقتی به زمین می‌تابد سود آن منعکس می‌شود و به وسیله واسطه‌ها دست به دست به همه موجودات می‌رسد و این انتقال به نفع جهانیان تمام می‌شود؛ مثلاً نباتات این نور را می‌گیرند و با تغییر شکل‌هایی که در آن می‌دهند آن را برای موجودات زمین تصفیه و مناسب می‌سازند.

عمل آیینه و واسطه و منتقل‌کننده به نفع گیرندگان است.

شما هم اگر درصدد کسب حقیقت هستید از این آیینه نور بگیرید و استفاده کنید و قدر آیینه را بدانید و به آن توهین روا ندارید و آگاه باشید نوری که آیینه منعکس می‌سازد از خود نیست بلکه همان نور خورشید است که گرفته و پخش می‌کند.

به آن کس که با دیده کوچک‌بینی می‌نگرد و ما را خرد می‌انگارد فقط همین را می‌گوییم: « اگر می‌دانی که این کار آسان است مانند این سخنان بگوی.»