2. آیینه و نور

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل دوم: انعکاس معرفت الهی به جهانیان

وظیفه یک آیینه که در مقابل نور می‌گیرند چیست؟ واضح و روشن است که آیینه نور را منعکس می‌سازد. این سرنوشت اوست، کار اوست، تکلیف اوست و نمی‌تواند چنین نکند. شما نور به آیینه بتابانید و سعی کنید که او نور را منعکس نکند، نمی‌شود. هرچه خواهش و تمنّا کنید که نور را انعکاس ندهد قبول نخواهد کرد زیرا انجام خواسته شما برایش میسر نیست. وظیفه اوست که انوار را بگیرد و برگرداند و انعکاس دهد.

آیینه‌ای در مقابل نور خورشید بگیرید، بدون چون و چرا انوار را در خود نگاه نمی‌دارد و احتکار نمی‌کند زیرا جایی برای ذخیره آن ندارد. به حکم اجبار ناچار است آن را منعکس سازد و برگرداند.

ما هم پس ازآنکه با طلب و کوشش در خانه محبوب را گشودیم و با خورشید حقیقت آشنا شدیم، دریافتیم که آیینه جان ما قادر نیست که این انوار را در خود نگاه دارد. ناچار باید آن را به هر جا که بتواند منعکس سازد و تا آنجا که قدرت دارد دنیایی از آن برخوردار شود.