7. در باز شد

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل اول: طلب و دریافت معرفت

به محض دق‌الباب در خانه گشوده شد زیرا این مکان مانند مسکن لئیمان و سفلگان بسته نمی‌ماند و از کسی روی پنهان نمی‌کند و جواب رد به کسی نمی‌دهد و هیچکس را از خود نمی‌راند. وقتی در زدم نراندند و جواب رد ندادند، بلکه با رحمت و بخشایش واسعه خویش پذیرفتند و درهای معرفت و حقیقت گشودند.

هنگامی که با همان روح و روان برق ناچیز خود را با برق عظیم عالم اتصال دادم یکباره قطره کوچک با اقیانوس بزرگ متصل گردید که قطره خود جزء اقیانوس است و ذرّه‌ای ناچیز به خورشید پیوست و اسرار عظیم عشق در نظر تجلّی کرد و روی مستور آن شاهد غیب بر دیده و دل جان تجلّی نمود و سراپای وجود را فرا گرفت.

آری. هرکسی که با این اشتیاق و طلب به حکم تقدیر و سرنوشتی که دارد به دنبال کشف حقایق رود نتیجه خواهد گرفت و روحش جمال حقایق را درک خواهد نمود.