4. ورود به خانه از در

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل اول: طلب و دریافت معرفت

برای ورود به هر خانه‌ای بایستی از در آن داخل شد چنانکه قرآن مجید می‌فرماید: لکن البرمن اتقی و أتوا البیوت من ابوابها ولیکن نکوکاری آن است که پرهیزکاری کند و به خانه‌ها درآیند از درهای آن ها (بقره، 189) برای وارد شدن به هر مکانی بایستی درهای آن را پیدا کرد. خانه اسرار محبوب نیز مانند هر خانه دیگر دری دارد. ما هم برای راه یافتن به این درکوشش‌ها کرده‌ایم تا در را یافته و از آنجا وارد شویم.

هر کاری روشی دارد برای حل هر مطلبی طریقی هست و برای رسیدن به هر مقصدی باید راهی طی کرد. ما هم برای راه یافتن به حقایق در خانه عشق را دق‌الباب کردیم.