لازم و ملزوم

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

پس در واقع باید گفت که دین و دانش از هم جدایی ندارند و دین به معنی علم و علم، دین است یعنی هر دو با هم ممزوج‌اند، عالم واقعی کسی است که دین دارد. دینداری که بدون دانش باشد هیچ موقع به مقام آن کس که دانش و دین دارد نخواهد رسید و دانش بدون دین هم بی‌بند و بار است، مثل بسیاری از دانش‌هایی که در راه تخریب بشریت یعنی جنگ و نزاع و قتل و غارت و کشتار به کار رفته است. پس دین و دانش به هم پیوند است و یکی بدون دیگری فایده نخواهد داشت.