دینامیسم آفرینش

گلهای راهنمایی جلد اول

نکته جالب و بی سابقه ای که در کتاب دینامیسم آفرینش برای نخستین بار در تاریخ کتاب نویسی به کار رفته است.

نویسنده محترم برای اینکه عقاید و نظرات خود را با عقاید دیگران در زمینه مطالب طرح شده مقایسه نماید قبل از بیان نظر خود آنچه در آن موضوع از طرف ادیان مختلفه (اسلام- مسیحیت- یهود- زردشتی- هندو- بودائی- کنفوسیوسی- تائوئی) بیان گردیده با ذکرکتاب آن دین و مدارک لازمه بیان داشته و سپس عقاید فلاسفه و بزرگان قدیم و جدید را اعم از فیلسوفان یونانی و دانشمندان و فلاسفۀ قرون اخیر اروپا و متفکرین ایرانی ذکر می کند و بعداً نظر خود را ارائه می دهد.

این کار به منظور آن است که خوانندگان از سابقۀ این نظرات در تاریخ فکر بشر مسبوق شوند و مطالب کتاب را با آگاهی و سابقۀ بهتر بخوانند و ضمنا بتوانند نظرات پر ارزش مؤلف را قدرشناسی کنند.

به علاوه در موضوعات علمی مانند زلزله- رعد و برق- آتشفشان- مساحت و وضع عالم- عقاید نجومی و سایر قسمت ها آخرین نظرات و عقاید دانشمندان از کتب علمی فرانسه- انگلستان- شوروی- آمریکا-آلمان و سایر کشورها ترجمه و ارائه شده و اغلب این نظرات مربوط به سال 1967 یا دو سه سال قبل از آن است.

این قسمت از کتاب با وضع خاصی چاپ شده که آن ها را از متن کتاب کاملاً روشن و مشخص می کند.