شخصیت‌ها و افراد برجسته از سایر ادیان به وحدت پیوسته‌اند

مکانیسم آفرینش ملحقات چاپ سوم

اینک نمونه‌ای چند از آنها (کلیه نامه‌ها خطاب به وحدت نوین جهانی است)