نقل از روزنامه اطلاعات یکشنبه 15 شهریور 1332 صفحه 6 از مغز خود چه می دانید

مکانیسم آفرینش

… در این مجموعه از اجزاء و بافته ها و نسج های مغز که تحولاتی طولانی به آنها رنگ و نظم داده است راز برتری انسان از سایر حیوانات نهفته است. گر چه این راز مغز سر غامضی است و دو هزار سال است که فلاسفه و دانشمندان و متفکران برای حل آن اندیشیده اند ولی همچنان از معرفت آن عاجز مانده اند. تنها آنچه در این باره به ما گفته اند رازهای دیگری از قبیل عقل، روح، خیال، فکر و عاطفه است ولی باز هم نمی دانند که مرکز هر یک از اینها در مغز کجا است فقط بیشتر دانشمندان ایمان آورده اند که راز بزرگ برتری بشر بر سایر حیوانات در قشر مغز و در سطح بالای آن قرار دارد.

در طی سی سال اخیر دانشمندان هر چه در قوه داشتند برای مطالعه ترکیب مغز در موجودات به کار بردند و مغز موجودات مختلف را با هم مقایسه کردند و از مجموع این مطالعات چنین نتیجه گرفتند که بیشتر پیام ها و مؤثراتی که به احساس موجودات زنده در می آید به سطح بالای مغز او می رسد … طبق آخرین آماری که در دوائر پزشکی به دست آمده بافته های قشر مغز بشر عبارت از پنج میلیون بافته است …

یکی دیگر از وظایف قشر مغز تشکیل آراء و افکار و پیش بینی و مآل اندیشی و تعقل است. همچنین قشر مغز قدرت عجیبی در حفظ کردن و درک معلومات دارد. یکی از کانون های علمی (ماساچوست) در آمریکا راجع به قدرت حافظه قشر مغز مطالعاتی به عمل آورده و به این نتیجه رسیده است که در طی50 سال یک انسان متوسط در حافظه خود که مخزنش قشر مغز است معلوماتی را ذخیره می کند که برای پر کردن نه میلیون جلد کتاب بزرگ کافی است …

… ممکن است به قشر مغز صدمه دقیقه وارد آمده باشد که جراح نتواند آن را ببیند ولی نتیجه آن عبارت از صرع و انواع تشنجات است و به طور کلی در نتیجه عدم انجام وظیفه چند بافته از قشر مغز ممکن است انسان دچار اضطراب فکری، اوهام و تخیلات جنون آمیز شود.

… یکی از اجزاء ریشه مغز جزئی است که حجم آن از یک بند انگشت تجاوز نمی کند و تقریباً زیر گوش قرار گرفته است و عبارت از مرکز عصبی مهمی است که بر عواطف و احساسات و امور و شئون جنسی بشر حکومت می کند و بر اثر فعالیت این قسمت از مغز است که شما احساس تمایلات جنسی می کنید.

… اگر صدمات دیگری بر این قسمت از مغز وارد آید در موجود زنده ممکن است انرژی عجیبی به کار افتد چنانکه گربه ای را تحت چنین صدمه ای قرار دادند و او آن قدر راه رفت تا مرد و یا هرگاه در راه خود به دیواری می رسید آن قدر سرش را به دیوار می کوبید تا بی هوش در کناری می افتاد …

… قسمت فوقانی مغز مرکز افکار عالی بشر است ولی برای اتخاذ تصمیم با سایر قسمت های مغز نیز مشاوره به عمل می آورد و مخصوصاً با ریشه مغز همکاری می کند و هرگاه ریشه مغز مشغول امور دیگر باشد قسمت فوقانی صبرمی کند تا نوبت او فرا رسد.

… قسمت فوقانی یا قشر مغز همیشه در بند زیر و رو کردن امور است و فلسفه چینی می کند و هر چیز را از هر نظر می سنجد و در نتیجه همین شک و تردید در اتخاذ تصمیم از سایر قسمت های مغز کمک می گیرد و در مورد اجرای یک عمل همیشه قسمت های قدیمی تر مغز فرمان را صادر می کنند.

با وجود تحولات بسیاری که در طی میلیون ها سال در مغز آدمی پدید آمده باز هم این دستگاه دقیق و عجیب در حال تحول و بدست آوردن خصوصیات تازه است.