225- وحدت طبیعیه

مکانیسم آفرینش سوألات جناب آقاي ملكي معيري دانشمند محترم و شيميست كارخانة پارچه بافي آذربايجان

می گوئید جز وحدت طبیعیه نخواهد بود. طبیعت همان است که هست و حقیقت هم همان است.

آنچه شما با این قدرتی که دارید و حواسی که دارید می بینید عبارت از طبیعت است. هرگاه سطح معلومات شما بیشتر شود باز هم طبیعت را می بینید منتها قسمت های جدیدی مشاهده می کنید که قبلاً ندیده بودید.

مثل اینکه دانش اشخاص تفاوت دارد و کسان چیزها دانند که شما نمی دانید.