212- موشکافی

مکانیسم آفرینش سوألات جناب آقاي ملكي معيري دانشمند محترم و شيميست كارخانة پارچه بافي آذربايجان

برای روشن شدن ذهن شما می گویم اگر آتشی روی دست شما از طرف یک بشری گذارده شد کی گذاشت؟ یک بشری مثل شما. نتیجه آن چیست؟ فرض کنیم آن قدر دست خود را درآتش گذارید که آتش آن را خاکستر کرد. خاکستر آن کجا می ریزد؟ آتش خودش چه می شود؟ آن هم خاکستر می شود و روی همان می ریزد و با هم مخلوط می شود. پس همه شد یکی. علت و معلول یکی بود و یکی شد.