204- دلیل بارز

مکانیسم آفرینش سوألات جناب آقاي ملكي معيري دانشمند محترم و شيميست كارخانة پارچه بافي آذربايجان
سراسر آفرینش درست و منظم است و به خوبی اداره می شود و قوای کوچک و بزرگ با سلسله مراتب و با نظم صحیح به کار خود مشغولند.

 

اگر دخالت بشر را در عالم قبول داریم و شرک نمی دانیم پس قوای بزرگتر هم که در نظم عالم دخالت می کند شرک نیست زیرا عالم سراسر سلسله مراتب است و سلسله به سلسله کوچک و بزرگ دست به دست هم میدهد تا عالم یگانه را اداره کند.1

(در جلد های بعد این کتاب مطلب فوق به طور کامل روشن خواهد شد)

ارسطو عقیده دارد که عالم قدیم است به قدمت خدای تعالی و مانند این دوگانگی وقائل شدن به دو هیئت وجنبش به جانب توحید سوق نمی دهد.

پانویس ها

  1. این الفاظ سلسله مراتب و یگانه و نظیر آن اصطلاحی است و حقیقی نیست .