202- چرا گفته اند؟

مکانیسم آفرینش سوألات جناب آقاي ملكي معيري دانشمند محترم و شيميست كارخانة پارچه بافي آذربايجان

و اما این نمره بندی وتقسیم بندی را از این لحاظ کرده اند که نسبت به این لحظه و این ساعت و این شرایط وکالبد وکارخانه که در مبحث (مکانیسم آفرینش) گفته شد اول وآخری قراردادی تعیین نموده اند: مثلا شما اکنون زرد آلو می خورید. آیا دفعه اول خوردن شما است؟ دیروز یا سال گذشته هم خوردید ودیگران خورده اند. قبل از شما هم زرد آلو خورده شده باز هم قبل از آن خورده اند. معلوم نیست بشر از چه وقت زرد آلو خورده است وهر چه به عقب روید نمی توانید مبدأ آن را پیدا کنید. آخر آن هم معلوم نیست که چه موقع خاتمه پیدا می کند. اگر تمام دانشمندان جمع شوند نخواهند توانست. این مثالی بود. همه چیز چنین است پس اول وآخری نیست.