201- بدون دلیل هیچ نباید پذیرفت

مکانیسم آفرینش 167-

ما چیزی را بدون دلیل قبول نمی کنیم و مجبور نیستیم بدون برهان و دلیل اذعان نمائیم پس هیچ دلیلی ندارند و نمی توانند بیاورند. این نمره بندی چیست که درست کرده اند؟ عقل اول کجا بود؟ ازچه تاریخ شروع شد؟ چرا ده تا شد و بیشتر نشد. پس همه یک است و این حرفها معنی ندارد.