200- عقول ده گانه

مکانیسم آفرینش سوألات جناب آقاي ملكي معيري دانشمند محترم و شيميست كارخانة پارچه بافي آذربايجان

اینها کدام است و یعنی چه. اگر می گوئی عقل اول و دوم و سوم وغیره ما که گفتیم و ثابت کردیم که اول و آخر ندارد. از کجا میگوئی عقل اول و دوم و به علت چیست. اگر میگوئی فلاسفه بزرگ و علمای قدیم و دانشمندان یونان و غیره گفته اند گویم دلیل آنها چیست؟