199- اذعان نمی کنیم

مکانیسم آفرینش 167-

خیر ما اذعان نمی کنیم برادر. چرا اذعان کنیم؟
اذعان برای کسانی است که قدرت و پایه فهمشان به پایه دریافت حقایق نمی رسد.
چرا شما اذعان کنید؟
(و بر فرض آن که تغییرات مختلفه عالم را ذاتی او هم ندانیم و معلول عوامل متعدده بدانیم شبهه ثنوبه و قائلین به رب الانواع و عقول عشره با فرض استقلال آنها چگونه باید جواب داد.)