197- انبساط یعنی چه

مکانیسم آفرینش سوألات جناب آقاي ملكي معيري دانشمند محترم و شيميست كارخانة پارچه بافي آذربايجان

لفظ انبساط در اینجا غلط و بی‌مفهوم است.

انبساط یعنی چیزی در جائی که غیر از خود او است بزرگ شود. اما در عالم جای دیگری وجود ندارد و هر چه هست در خود او است. محل دیگری نیست که در آنجا منبسط شود. به علاوه نه اضافه می‌شود و نه کسر هر چه هست و هر چه هست همان است که بود و همان خواهد بودن.