184- مثال روشن

مکانیسم آفرینش سوألات جناب آقاي ملكي معيري دانشمند محترم و شيميست كارخانة پارچه بافي آذربايجان
تقویم یک موضوع قراردادی است که بشر برای منظم نمودن ساعات عمر خود درست کرده است.

یا مثلاً می‌گوئید امروز اول ماه و فردا دوم و پس فردا سوم است. اگر امروز اول باشد پس دیروز چیست؟ آیا نمی توانیم دیروز یا پریروز یا ده روز قبل را اول بشماریم؟ چرا، می‌توانیم هر روزی را که می‌خواهیم و میل داریم اول بدانیم اما نسبت به این ماه معین که بشر برحسب احتیاج و نیازمندی تعیین کرده امروز اول وفردا دوم است و الا نمی توان اول و دوم حقیقی پیدا کردن.