176- نیازمندی به دلیل

مکانیسم آفرینش 167-
این امور که به زبان ساده گفته می شود قابل فهم هر طفل دبستانی است و مستلزم آن نیست که مانند این فیزیکدان با فرمول های بغرنج حل کنید.

 

نخست از شما می‌پرسم: دلیل شما چیست زیرا هر کسی که چیزی می گوید باید دلیل منطقی داشته باشد مثلاً شما که مدعی نوشتن هستید اگر دست خالی بدون قلم و کاغذ و مرکب بنشینید دلیلی برای اثبات گفته خودتان ندارید. پس همیشه باید سخن متکی به دلیل باشد.