163- بشر و زمین

مکانیسم آفرینش سوأل از طرف آقاي عباسعلي محمودي 154- آیا روح هم می میرد؟

به یک نفر انسان بنگرید. آنچه مواد در کره زمین می‌بینید در او هم هست. هر تشکیلاتی که زمین دارد انسان هم دارد بدین معنی که اگر در کره زمین خاک و سنگ و مواد معدنی و آب و گاز و غیره هست در بدن هم عین این مواد منتها به تناسب دیگر وجود دارد و همانطورکه در کره زمین انواع و اقسام موجودات زندگی می‌کند در جسم نیز انواع و اقسام موجودات مرئی و غیر مرئی به زندگی خود ادامه می‌دهد.

پس همین بدن انسان جزئی از زمین بوده و زمین نیز جزئی از عالم لایتناهی است که این ها دائماً در حول و تحویل و تغییر و تبدیل هستند.